rezervace@ludmila.cz | +420 315 622 419 denně 6:30-10:00 & 16:00-21:30 Pražská 2639, 276 01 Mělník
obrazek předpověni na zítřek obrazek předpověni na zítřek obrazek předpověni na zítřek

KNIHA HOSTÙ

      GDPR - informace o zpracovvn osobnch daj       
Spole?nost Hotel Ludmila, Ra?ek spol. s r.o., I?O: 407 64 508, se s?dlem Pra?sk? 2639, 276 01 M?ln?k (?Spr?vce?) zpracov?v? osobn? ?daje v souladu s Na??zen?m Evropsk?ho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecn? na??zen? o ochran? osobn?ch ?daj? (?GDPR?) a dal??mi pr?vn?mi p?edpisy.
Osobn? ?daje bude Spr?vce zpracov?vat manu?ln? i automatizovan? p??mo prost?ednictv?m sv?ch k tomu pov??en?ch zam?stnanc? a d?le prost?ednictv?m zpracovatel? pov??en?ch Spr?vcem na z?klad? smluv o zpracov?n? osobn?ch ?daj?. Seznam subjekt?/kategori? p??jemc?, kter?m m??ou b?t osobn? ?daje subjektu ?daj? zp??stupn?ny, naleznete zde.  

Subjekt ?daj? m? pr?vo p??stupu ke sv?m osobn?m ?daj?m zpracov?van?ch Spr?vcem, jejich opravu nebo v?maz, pop??pad? omezen? zpracov?n?, a pr?vo vzn?st n?mitku proti zpracov?n?. 

Subjekt ?daj? m? d?le pr?vo z?skat od Spr?vce osobn? ?daje, kter? se subjektu ?daj? t?kaj? a je? subjekt ?daj? Spr?vci poskytnul. 

Spr?vce na z?klad? ??dosti subjektu ?daj? poskytne subjektu ?daj? ?daje bez zbyte?n?ho odkladu ve strukturovan?m, b??n? pou??van?m a strojov? ?iteln?m form?tu nebo je na ??dost subjektu ?daj? poskytne jin?mu jednozna?n? ur?en?mu spr?vci. Toto pr?vo se nevztahuje na osobn? ?daje, kter? nejsou zpracov?v?ny automatizovan?. 

Spr?vce nem? ?mysl poskytovat osobn? ?daje do t?et?ch zem?. 

Domn?v?-li se subjekt ?daj?, ?e doch?z? k neopr?vn?n?mu zpracov?n? jeho osobn?ch ?daj?, m??e se obr?tit se st??nost? na dozorov? org?n, kter?m je pro ?zem? ?esk? republiky ??ad pro ochranu osobn?ch ?daj? (www.uoou.cz). 

Kontaktn? ?daje Spr?vce 
+420 315 622 419 
gdpr@ludmila.cz
fftest